Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Podatki i opłaty w roku 2017

 

Podatki na 2017 rokPodatek rolny na rok 2017.


Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. (M.P.2016.993) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 za 1 dt.

Rady Gminy Gietrzwałd nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.


Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,poz.617 ze zm.) stanowi, iż podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Gietrzwałd III okręg),

  2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


Na podstawie art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężna 2,5q żyta,

  2. od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5q żyta.


Stawka na podatek rolny za rok podatkowy wynosi:


dla gruntów gospodarstw rolnych -  52,44 zł/dt x 2,5 q żyta = 131,10


dla pozostałych gruntów –52,44 zł/dt x 5 q żyta = 262,20 złDecytona [dt] – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala.

1 decytona [dt] = 0,1 tony [t] = 1 kwintal = 100 kg
Podatek leśny na rok 2017.


Art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 374 ze zm.) stanowi:

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


Art. 4. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.


Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. (M.P.2016.996) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 za 1 m3.


Stawka na podatek leśny wynosi: cena drewna 191,01zł x 0,220m3 = 42,0222
Podatek od nieruchomości na rok 2017.Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2017 wynoszą:


od gruntów:

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m2 powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –   4,54 zł od 1 ha powierzchni,

3)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni, z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015,poz. 1777) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od m2 powierzchni.
 

od budynków lub ich części:

1)  mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

4)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5)  pozostałych:

a)  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  letniskowych – 7,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)  nie wymienionych w punktach a,b – 6,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 716 ze zm.).Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opłata od posiadania psów na rok 2017.


Rada Gminy Gietrzwałd na rok podatkowy 2017 nie uchwaliła opłaty za psa.


 Opłata miejscowa na rok 2017.


Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – Gietrzwałd, Guzowy Piec, Łupstych, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Naterki, Rentyny, Sząbruk, Siła, Tomaryny, Unieszewo, Woryty, Śródka, Rapaty, Guzowy Młyn, Parwółki, i Dłużki.

 

Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.


 Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty miejscowej. Opłata targowa na rok 2017. 

1)     w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub w pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku

a)     z ręki, kosza i worka – 26,00 zł,

b)    stołu – 70,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 70,00 zł,

d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 70,00 zł.

 

2)     w pozostałe dni roku:

a)     z ręki, kosza i worka – 13,00 zł,

b)    stołu – 35,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 40,00 zł,

d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 35,00 zł.

 

We wszystkie dni roku, poza okresem odpustów, przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, przyczepy w wysokości 20,00 zł.

 

 

Uchwałą Nr XXI/210/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.Podatek od środków transportowych na 2017 rok

Stawki roczne podatku od środków transportowych wynoszą:


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

715,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

770,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

880,00 zł2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)nie mniej niżmniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

715,00

803,00

13

14

792,00

902,00

14

15

869,00

1001,00

15


968,00

1485,00

Trzy osie

12

17

1056,00

1199,00

17

19

1133,00

1298,00

19

21

1188,00

1408,00

21

23

1309,00

1507,00

23

25

1441,00

1892,00

25


1485,00

1892,00

Cztery osie i więcej

12

25

1529,00

1782,00

25

27

1584,00

1892,00

27

29

1716,00

1947,00

29

31

2002,00

2871,00

31


2002,00

2871,003. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

powyżej 3,5 tony do 8 ton włącznie - 1265,00 zł

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton - 1878,43 zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia lub spełniające normy EURO 1, 2 i 3 stawki podatku wynoszą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)stawka podatku ( w złotych)nie mniej niżmniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

924,00

1001,00

18

25

1045,00

1177,00

25

31

1177,00

1331,00

31


1749,00

2211,00

Trzy osie i więcej

12

40

1518,00

2013,00

40


2101,00

2904,005. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

od 7 ton i poniżej 12 ton - 759,00 zł

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa/

przyczepa+ pojazd silnikowy

( w tonach)Stawka podatku ( w złotych)nie mniej niżmniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

616,00

671,00

18

25

715,00

759,00

25


792,00

836,00

Dwie osie

12

28

792,00

836,00

28

33

869,00

1023,00

33

38

1067,00

1551,00

38


1452,00

2046,00

Trzy osie i więcej

12

38

968,00

1133,00

38


1188,00

1540,007. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy


a) mniejszej niż 22 miejsca - 1518,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2134,00 złUchwała Nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Sporządziła:

Krystyna Dzikowska

Gietrzwałd, dnia 12.12.2016r.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-12-19 07:48:28
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-12-19 07:48:43
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-12-19 07:49:29
Ostatnia zmiana:2016-12-19 07:49:31
Ilość wyświetleń:763

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij