Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. komunikacji i promocji w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie

 

Nasz znak: KO.2110.3.2017


Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. komunikacji i promocji

w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie


Kandydaci ubiegający się o stanowisko powinni spełniać:


I. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo UE (ze znajomością języka polskiego),

- wykształcenie wyższe,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- znajomość systemów CMS, np. Joomla, WordPress,

- umiejętność tworzenia treści na potrzeby internetu: teksty, grafiki, infografiki ,

- umiejętność redagowania tekstów na potrzeby stron internetowych,

- umiejętność posługiwania się cyfrowymi urządzeniami rejestrującymi, aparat fotograficzny,
kamera, dyktafon,

- umiejętność obróbki cyfrowej materiałów fotograficznych oraz video,

- umiejętność redagowania informacji prasowych.


II. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy metodą projektu,

- umiejętność pracy zespołowej,

- dyspozycyjność,

- komunikatywność.


III. Warunki pracy na danym stanowisku:

- miejsce pracy: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2,

- wymiar etatu – cały etat,

- rodzaj pracy – praca biurowa, przy komputerze, obsługa interesantów, wyjazdy w teren.


IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 2046), wynosi 11,73%.


V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ Prowadzenie bazy informacji na temat gminy – zasobów, walorów, atrakcji, podstawowych informacji o gminie i danych statystycznych.

2/ Prowadzenie bazy materiałów fotograficznych i filmowych możliwych do wykorzystania w celach promocyjnych gminy.

3/ Redagowanie materiałów informacyjnych, prasowych, relacji z gminnych wydarzeń
do publikacji w gminnych mediach (strona internetowa, media społecznościowe, informator) i mediach zewnętrznych (współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi
i ogólnopolskimi).

4/ Redagowanie informacji, sprostowań i polemik na artykuły prasowe dotyczące gminy.

5/ Organizowanie kontaktów z prasą podczas sytuacji kryzysowych.

6/ Zarządzanie stroną internetową gminy (generowanie i publikacja treści, aktualizacja publikowanych informacji na temat gminy i jej instytucji) oraz profilami gminy
na portalach społecznościowych.

7/ Realizacja kampanii informacyjnych.

8/ Opracowywanie treści, projektów publikacji – ulotek, plakatów, folderów i innych materiałów promocyjnych.

9/ Przyjmowanie i realizacja wniosków o patronat honorowy wójta.




10/ Udział w organizacji wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem jest Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

11/ Przygotowywanie listów okolicznościowych, dyplomów, pisemnych gratulacji
i podziękowań.

12/ Prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania przez inne podmioty logo gminy.

13/ Przegląd prasy i archiwizacja najważniejszych materiałów o gminie.

14/ Prowadzenie gminnego kalendarza imprez.

15/ Obsługa gminnego systemu informacyjnego SMS.

16/ Organizacja i obsługa zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

17/ Organizacja i obsługa narad z sołtysami.

18/ Przekazywanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo
w danym roku.

19/ Przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości wniosków zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

20/ Monitorowanie harmonogramu czynności związanych z tworzeniem i realizacją funduszu sołeckiego.

21/ Przygotowywanie projektów statutów sołectw i ich zmian oraz przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w tym zakresie.


VI. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

- dokumenty potwierdzające staż pracy,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.


VII. Informacje dodatkowe:

1/ Na wolne stanowisko urzędnicze mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,


2/ Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,


3/ Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór
na stanowisko podinspektora ds. komunikacji i promocji” - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2,
w terminie do dnia 15 grudnia 2017r. do godz. 1500.


4/ Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


5/ Dodatkowe informacje można otrzymać tel. (89) 524-19-10.




6/ Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 922).


7/ Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy
w Gietrzwałdzie: http://gietrzwald.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się
w budynku urzędu.



Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2017-12-01 14:24:36
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2017-12-01 14:24:50
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2017-12-01 14:25:36
Ostatnia zmiana:2017-12-01 14:25:53
Ilość wyświetleń:1337

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij