Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

W POSTACI NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty usługi polegającej na zapewnieniu schronienia w postaci noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro).

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.

Tel.89 524 19 1; email:gops@gietrzwald.pl

Dane do faktury: Nabywca: Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

                                              11-036 Gietrzwałd, NIP 7393851080

                            Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

                                             ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

                                              NIP 7392923305

II. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.-ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1. Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych w postaci:

1.   1. noclegowni,

      2. ogrzewalni 

 położonych w odległości nie większej niż 30 km od miejscowości Gietrzwałd.

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miekscem zameldowania jest gmina Gietrzwałd (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dniaUstawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz.1769, z późn.zm.)

b) potrzebującym pomocy - schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Gietrzwałd. 

 

2. Każdorazowe umieszczenie/przyjęcie osoby o której mowa w pkt. 1. następowało będzie na podstawie imiennego skierowania do noclegowni/ogrzewalni, wystawionego przez GOPS w Gietrzwałdzie.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

  w pkt.1, ppkt. 1.1:

tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

  W pkt. 1 ppkt.1.2:

tymczasowego schronienia umozliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedziące.

4. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz świadczeń będzie uzależniona od rzeczywiastej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gietrzwałd, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następowac będzie do 25 grudnia.

5.1 Zapłata za wykonane usługi będzie regulowana miesiecznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dniu od daty dotęczenia dokumentu rozliczeniowego do GOPS w Gietrzwałdzie.

a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez wykonawcę faktury/rachunku wraz z imiennym wykazem osób objętych schronieniem w noclegowni lub ogrzewalni w danym miesiącu i wskazana ilość dni udzielonego schronienia;

b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji zyciowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową/porozumieniem a wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7. Termin realizacji zamówienia: od daty podpiasania umowy/porozumienia -jednakże nie później niż od 19-03-2018 r do 31-12-2018 r.

8.  Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

  wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpiasane sa do rejestru placówek udzielających tymaczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiace Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  Wymagania dotyczące lokalu schronienia: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełnią wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdowac się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natrysk.

8.1. Warunki i zakres realizacji:

1.      Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2.      Stawkę godzinowa należy podać w "Formularzu ofertowym" (załacznik nr 1)

3.      Wykonawca określi stawke brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

 

1.      Cena brutto – 80 % (maksymalnie 80 punktów)

Liczba uzyskanych przez daną ofertę punktów ustalona zostanie poprzez pomnożenie liczby oraz ilorazu najniższej zaoferowanej ceny oraz ceny danej oferty.

2.      Dogodne umiejscowienie ogrzewalni, noclegowni, odległość od miejscowości Gietrzwałd:

- do 20 km – 15 pkt

- od 21 km do 30 km – 5 pkt

 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTOWE

 

Ofertę w formie wypełnionego  załącznika  nr 1 należy do dnia 8 marca 2018 roku do godz. 14.00 dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, osobiście  (ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd) pocztą, za pośrednictwem portalu epuap, bądź poczta elektroniczną na adres gops@gietrzwald.pl. Ofert, które wpłyną po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

 

V. OSOBA DO KONTAKTU

 

Anna Otta   tel. 89 524 19 11

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załączniki

Zapytanie ofertowe (14.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Anna Otta
Data utworzenia:2018-02-28 07:43:29
Wprowadził do systemu:Radosław Malczyk
Data wprowadzenia:2018-02-28 07:43:47
Opublikował:Radosław Malczyk
Data publikacji:2018-02-28 07:45:13
Ostatnia zmiana:2018-02-28 07:45:21
Ilość wyświetleń:508

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij