Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej jednotorowej kablowo-napowietrznej linii WN 110 kV wraz z kablem światłowodowym od słupa nr 127 do słupa nr 99 na terenie działek oznaczonych numerem geodezyjnym 177/5, 198, 197, 196, 195/1, 195/2, 195/3, 3056/3, 3055/3, 295, 3055/2 położonych w obrębie Biesal, 54/4, 3054/1, 9/4, 9/3, 9/5, 3054/2 położonych w obrębie Śródka, 63/1, 3064/1, 3064/2, 3063/3, 3090/2, 89/3, 3090/3, 3089/2, 155/1, 3089/6, 1, 3088/4, 8/3, 12/2, 3127/1, 63/3, 333 położonych w obrębie Guzowy Piec, gmina Gietrzwałd

 

Nasz znak: RRG-B.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia150.02.2018r. Pana Andrzeja Zakrzewskiego reprezentujący firmę ELTEL Networks Energetyka S.A.
z siedzibą w Gutkowie 81d, 11-041 Olsztyn, w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 10-950


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej jednotorowej kablowo-napowietrznej linii WN 110 kV wraz z kablem światłowodowym od słupa nr 127 do słupa nr 99 na terenie działek oznaczonych numerem geodezyjnym 177/5, 198, 197, 196, 195/1, 195/2, 195/3, 3056/3, 3055/3, 295, 3055/2 położonych w obrębie Biesal, 54/4, 3054/1, 9/4, 9/3, 9/5, 3054/2 położonych w obrębie Śródka, 63/1, 3064/1, 3064/2, 3063/3, 3090/2, 89/3, 3090/3, 3089/2, 155/1, 3089/6, 1, 3088/4, 8/3, 12/2, 3127/1, 63/3, 333 położonych w obrębie Guzowy Piec, gmina Gietrzwałd


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Ponadto zawiadamiam, że projekt decyzji został skierowany pismem z dnia 01.03.2018r. celem uzgodnienia do Starosty Powiatu Olsztyńskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie, Powiatowej Służby Drogowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 10 k.p.a., strona ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony mają prawo zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić ewentualne żądania. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gietrzwałd, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gietrzwałd i w sołectwach: Biesal., Śródka i Guzowy Piec.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z aktami oraz dużymi arkuszami map można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd pokój nr 13
w godzinach od 800 do 1400 w dni robocze.

Strona może wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


Wójt Gminy Gietrzwałd


Jan Kasprowicz

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2018-03-05 08:22:36
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2018-03-05 08:22:56
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2018-03-05 08:23:37
Ostatnia zmiana:2018-03-05 08:23:46
Ilość wyświetleń:210

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij