Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn-125/90/63 PE100SDR11/17RC o długości L=2798,00/2219,00/2742,00 m na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 110, 91/11, 269, 88/9, 154/1, 172/1, 189/4, 189/18, 226/1, 249/2, 359, 372, 366/4, 385, 350, 349/52, 349/18, 347/14, 337, 304, 383/2, 347/11, 349/62, 154/1, 249/1, 347/16, 347/17, 347/18, 347/19, 347/20, 347/21, 347/22, 347/23 położonych w obrębie geodezyjnym Woryty, gmina Gietrzwałd.

 

Nasz znak: RRG-B.6733.13.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 07.08.2018r. Pana Dariusza Sobiech reprezentującego firmę Usługi Geodezyjne „DAREK” Dariusz Sobiech złożonego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Olsztynie


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn-125/90/63 PE100SDR11/17RC o długości L=2798,00/2219,00/2742,00 m na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 110, 91/11, 269, 88/9, 154/1, 172/1, 189/4, 189/18, 226/1, 249/2, 359, 372, 366/4, 385, 350, 349/52, 349/18, 347/14, 337, 304, 383/2, 347/11, 349/62, 154/1, 249/1, 347/16, 347/17, 347/18, 347/19, 347/20, 347/21, 347/22, 347/23 położonych w obrębie geodezyjnym Woryty, gmina Gietrzwałd.

Wyjaśniam, że pismem z dnia 11.09.2018r. Inwestor zwrócił się z prośbą o wykreślenie
z postępowania działki oznaczonej numerem 347/23 z uwagi na odmowę uzgodnienia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (postanowienie znak: ZS.224.366.2018.MW z dnia 07.09.2018r. - data wpływu do urzędu 10.09.2018r.).
W związku z powyższym zawiadamiam, że poprawiony projekt decyzji pismem z dnia 12.09.2018r. został skierowany celem uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starosty Olsztyńskiego.

Zgodnie z art. 10 k.p.a., strona ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony mają prawo zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić ewentualne żądania. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gietrzwałd (w dniach 12.09.2018r. - 27.09.2018r.) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gietrzwałd
i w sołectwie Woryty.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie do 27.09.2018r. Z aktami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd pokój nr 13 w godzinach od 800 do 1400 w dni robocze.

Strona może wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2018-09-12 10:33:52
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2018-09-12 10:34:05
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2018-09-12 10:34:32
Ostatnia zmiana:2018-09-12 10:34:50
Ilość wyświetleń:122

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij