Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr X/88/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 września 2015r. w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny

 

UCHWAŁA Nr X/88/2015

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 30 września 2015r.w sprawie podziału sołectwa Woryty i utworzenia sołectwa Rentyny

Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:


§ 1. 1.Tworzy się sołectwo Rentyny

2. Obszar sołectwa Rentyny wydziela się z obszaru sołectwa Woryty.

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Rentyny.


§ 2. Nadaje się sołectwu Rentyny statut w brzmieniu jak w załączniku Nr 1.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd

Nr X/88/2015 z dnia 30 września 2015r.


Statut Sołectwa Rentyny

Rozdział I

Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne


§ 1.1. Sołectwo Rentyny jest jednostką pomocniczą Gminy Gietrzwałd

2. Obszar Sołectwa Rentyny obejmuje obręb wsi Rentyny.

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Rentyny.


§ 2.1. Organy Sołectwa działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

2) statutu Gminy Gietrzwałd

3) niniejszego statutu

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gietrzwałd;

2) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Rentyny w Gminie Gietrzwałd;

3) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Gietrzwałd;

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gietrzwałd;

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gietrzwałd;

6) Zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Rentyny

w Gminie Gietrzwałd;

7) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Rentyny

w Gminie Gietrzwałd.

Rozdział II

Zadania i sposób ich realizacji


§ 3. Do zadań sołectwa należy:


 1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa.

 2. Reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy oraz w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.

 3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa.

 4. Zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów.

 5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z przyjętym planem.

 6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.

 7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy oraz z własnej inicjatywy w szczególności w sprawach dotyczących:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie

dotyczącym obszaru sołectwa;

2) zmian statutu sołectwa;

3) przepisów porządkowych;

4) szkół podstawowych i przedszkoli;

5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;

6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowościom;

7) użytkowania dróg gminnych.

8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,

rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.

§ 4. Sołectwo współdziałając z organami gminy może wyrażać opinie w sprawach:

1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy sołectwa.

2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg, ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.

4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu, rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.

5. Projektów innych rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa.


§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1.Podejmowanie uchwał.

2.Wydawanie opinii.

3.Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i gospo-darczych.

4.Przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych.

5.Współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Gietrzwałd i Wójta z mieszkańcami sołectwa.

6.Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Gietrzwałd.Rozdział III

Organy sołectwa


§ 6. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie

2) sołtys


§ 7. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.


§ 8. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

 1. uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do
  30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;

 2. rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa;

 3. wybór i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;

 4. opiniowanie projektów uchwał na prośbę Rady Gminy;

 5. podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;

 6. podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa;


§ 9.1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do głosowania.

 1. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.


§ 10.1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:

 1. z inicjatywy własnej;

 2. na pisemny wniosek 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa;

 3. na pisemny wniosek rady sołeckiej;

 4. na pisemny wniosek organu gminy;


 1. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 termin obrad zebrania wyznaczany jest nie później niż na 7 dzień od daty złożenia wniosku.

 3. Zebrania wiejskie sołtys zwołuje, w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 4. W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 2, 3, zebranie zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.


§ 11.1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez sołtysa członek rady sołeckiej.

 1. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa.

 2. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego.

 3. Wniosek złożony zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych członków zebrania wiejskiego.


§ 12.Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:

 1. zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

 2. głosu w dyskusji;

 3. zadawania pytań;

 4. żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi;

 5. zgłaszania kandydatur i kandydowania.


§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut sołectwa stanowi inaczej.

 1. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub prowadzący zebranie.

 2. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.

 3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokółowany każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący zebrania spośród członków zebrania.

 4. Protokoły zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania.

 1. Protokoły z zebrań wiejskich przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji.

 2. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności :

 1. wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

 2. reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz;

 3. zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

 4. kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;

 5. uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

 6. uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy Gietrzwałd;

 7. składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej;

 8. składanie sprawozdań z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy plan do skarbnika gminy;

 9. przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

 10. kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej;

 11. załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym;

 12. współdziałanie z organami Gminy Gietrzwałd w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

 13. opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

 14. organizowanie spotkań radnych Gminy Gietrzwałd i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

 15. zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

 16. tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Gietrzwałd;

 17. nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz sołectwa.


§ 15.1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.

 1. Rada Gminy ustanawia w formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.


§ 16.1. Sołtys współdziała z radą sołecką.

 1. Rada sołecka składa się z minimum 3 osób.

 2. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.

 3. Sołtys może wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków rady sołeckiej.

 4. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

 1. wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;

 2. proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;

 3. zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 4. utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jedno-stkami samorządu terytorialnego.


§ 17.1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

 1. O terminie posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys, który jest jednocześnie przewodniczącym rady sołeckiej.

 2. W posiedzeniach rady soleckiej mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania.

 3. Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest protokołowany każdorazowo. Protokoły przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy
  w celu archiwizacji.Rozdział IV

Zarządzanie mieniem sprawy finansowe


§ 18.1.Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach zwykłego zarządu.

 1. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa w ust. 1, odrębną uchwałą.

 2. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile rada nie postanowi inaczej.


§ 19.1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy informuje sołtysa o wysokości środków finansowych dla sołectwa.

 1. Po otrzymaniu informacji od Wójta Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym uchwala się wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów i uzasadnieniem.

 2. Wniosek o którym mowa w pkt 2 sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 3. Sołtys, po otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie spełnienia wymogów określonych w pkt 3 może podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od otrzymania informacji.

 4. Wniosek sołtysa rada gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 5. Budżet sołectwa tworzą:

 1. fundusz sołecki;

 2. przychody własne pochodzące z gospodarowania mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego;

 3. środki przyznane uchwałą rady gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie objętych planem finansowym;

 4. wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione sołectwu w drodze uchwały rady gminy.

 1. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.

§ 20.1.Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.

 1. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących wygaśnięcie jego mandatu nie może czasowo wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza spośród członków rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.


§ 21.1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt.

 1. Przed obciążeniem sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz sołectwa wymaga się pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.


Rozdział V

Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa


§ 22.1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 1. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakre-sie działalności organów poddanych kontroli.


§ 23.1.Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy.

 1. Funkcję, o której mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.


§ 24.1. Organy wymienione w § 23 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa.

 1. Kontrola działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery lata.


§ 25.Członkowie organów wymienionych w § 23, w związku z wykonywanymi zadaniami
z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do:

 1. swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;

 2. wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa;

 3. przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa;

 4. żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

 5. korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.


§ 26.1. Członek organów wymienionych w § 23 podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Członek organów wymienionych w § 23 może być wyłączony od kontroli, na wniosek lub z urzędu, w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;

 2. przyczynach powodujących wyłączenie członka organów wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się przewodniczącego rady gminy.


§ 27.1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli organy wymienione w § 23 przedstawiają w protokole kontroli.

 1. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

 2. Protokół pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.


§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.


§ 29.1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

 1. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada Gminy i Wójt.


Rozdział VI

Wybory sołtysa i rady sołeckiej


§ 30.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

 1. Wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.


§ 31.1.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.

 1. Nie mają prawa wybierania osoby:

 1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

 2. pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunały Stanu;

 3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.


§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.


§ 33.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję zarządza Wójt w terminie 1 miesiąca od dnia objęcia funkcji.

 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.

 2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.


§ 34.1.Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.

 1. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.


§ 35.1.Członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji przez zebranie wiejskie.

 1. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej przepisy § 46.


§ 36.1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

 1. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 2. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.).


§ 37.1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 członków wybranych spośród uprawnionych mieszkańców sołectwa.

 1. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

 2. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.

 3. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

 4. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 5. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
  W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.


§ 38.1. Do zadań komisji należy:

 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

 2. przygotowanie kart go głosowania;

 3. przeprowadzenie głosowania;

 4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

 2. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.


§ 39.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.

 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

 2. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.

 3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.


§ 40. Głosuje się przez postawienie znaku „X” z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.


§ 41.1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 1. Nieważne są głosy na kartach:

 1. całkowicie przedartych;

 2. bez pieczęci urzędu gminy;

 3. gdzie postawiono więcej znaków „X” przy nazwiskach kandydatów niż jest mandatów;

 1. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków, nie wpływa na ważność głosu.


§ 42.1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 1. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 2. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej samej liczbie głosów. Ponownego głosowania nie przeprowadza się jeżeli liczba kandydatów z równą liczbą głosów jest większa niż liczba wybranych członków rady sołeckiej.


§ 43.1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

 1. złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

 2. pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne;

 4. śmierci

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.


§ 44.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio

 1. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się , jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.


§ 45.1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

 1. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:

 1. 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
  w formie pisemnego wniosku;

 2. Wójta;

 3. Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.

 1. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się w biegu.

 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się
  z przyczyn leżących po jej stronie.


§ 46.1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z powodu:

 1. nie wykonywania swoich obowiązków;

 2. naruszenia postanowień statutu i uchwał zebrania;

 1. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa w pkt 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

 1. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady sołeckiej.


§ 47.1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa w § 43 i 44 zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

 1. Zebranie zwołuje się w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.


§ 48.1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 1. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.

 2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie
  § 33 ust. 1 i 2.


§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe


§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach i w trybie dla jego uchwalenia.


§ 51. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy
o samorządzie gminnym.Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-10-07 12:14:18
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-10-07 12:14:27
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-10-07 12:44:46
Ostatnia zmiana:2016-12-20 09:13:08
Ilość wyświetleń:582

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij