Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Podatki i opłaty w roku 2014

Podatki na 2014 rok
 
 

Podatek rolny na rok 2014.

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. (M.P. z 22.10.2013r. poz. 814) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 za 1 dt.

Uchwałą Nr XXXVII/374/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok, cenę żyta obniżono do kwoty 57 zł / 1dt.

 

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.1381) stanowi, iż podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)    dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Gietrzwałd III okręg),

2)    dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

          Na podstawie art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1)    od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężna 2,5q żyta,

2)    od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5q żyta.

 

Stawka na podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 

dla gruntów gospodarstw rolnych -  57 zł/dt x 2,5 q żyta = 142,50 zł,

 

dla pozostałych gruntów – 57 zł/dt x 5 q żyta = 285,00 zł.

 

Decytona [dt] – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala.

1 decytona [dt] = 0,1 tony [t] = 1 kwintal = 100 kg

 

Uchwała Nr XXXVII/374/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

 
 

Podatek leśny na rok 2014.

 

Art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 465) stanowi:

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Art. 4. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. (M.P. 2013.828) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. wyniosła 171,05 za 1 m3.

 

Stawka na podatek leśny wynosi: cena drewna 171,05zł x 0,220m3 = 37,6310 zł.

 

Podatek od nieruchomości na rok 2014.

 

Przedsiębiorcy!

Na rok 2014 stawka od „budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej” pozostała na poziomie roku 2012 i 2013, tj. 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.

Na poziomie roku 2012 i 2013 pozostała również stawka od „budynków pozostałych” - 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (np. budynki gospodarcze, garaże wolnostojące itp.)

 

Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2014 wynoszą:

 
od gruntów:

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1m2 powierzchni,

2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,52 zł. od 1 ha powierzchni,

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,

 

od budynków lub ich części:

1)      mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

4)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5)      pozostałych:

a)      zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      letniskowych – 7,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      nie wymienionych w punktach a,b – 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

 

Uchwała Nr XXXVI/359/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

 

Opłata od posiadania psów na rok 2014.

 

Opłata od posiadania psów na rok 2014 wynosi 40,00 zł od jednego psa, i pozostała na poziomie roku 2012 i 2013.

 

         Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1)    osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa,

2)    osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

3)    podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,

4)    osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.

 

 Uchwała Nr XXXVI/362/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Opłata miejscowa na rok 2014.

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – Gietrzwałd, Guzowy Piec, Łupstych, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Naterki, Rentyny, Sząbruk, Siła, Tomaryny, Unieszewo, Woryty, Śródka, Rapaty, Guzowy Młyn, Parwółki, i Dłużki.

 

Stawka opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu wynosi 2,19 zł,

dzieci do lat czternastu płacą 50% stawki.
 
 

 Uchwała Nr XXXVI/360/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 3 października 2013r. w sprawie stawki opłaty miejscowej.

 
 

Opłata targowa na rok 2014.

 

1)     w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub w pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku

a)     z ręki, kosza i worka – 20,00 zł,

b)    stołu – 60,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 60,00 zł,

d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 60,00 zł.

 

2)     w pozostałe dni roku:

a)     z ręki, kosza i worka – 10,00 zł,

b)    stołu – 30,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 40,00 zł,

d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 30,00 zł.

 

We wszystkie dni roku, poza okresem odpustów, przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, przyczepy w wysokości 20,00 zł.

 

Uchwała Nr XXXVI/361/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnień.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki roczne podatku od środków transportowych wynoszą:
 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

715,00 zł

 
 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

770,00 zł

 
 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

880,00 zł

 
 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia   stawki podatku wynoszą:

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)
 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12
13
715,00
803,00
13
14
792,00
902,00
14
15
869,00
1001,00
15
 
968,00
1485,00
Trzy osie
12
17
1056,00
1199,00
17
19
1133,00
1298,00
19
21
1188,00
1408,00
21
23
1309,00
1507,00
23
25
1441,00
1892,00
25
 
1485,00
1892,00
Cztery osie i więcej
12
25
1529,00
1782,00
25
27
1584,00
1892,00
27
29
1716,00
1947,00
29
31
2002,00
2871,00
31
 
2002,00
2871,00

3.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

               powyżej 3,5 tony do 8 ton włącznie      -   1265,00 zł

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton   -             1903,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia lub spełniające normy EURO 1, 2 i 3 stawki podatku   wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

 
stawka podatku ( w złotych)
 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12
18
924,00
1001,00
18
25
1045,00
1177,00
25
31
1177,00
1331,00
31
 
1749,00
2211,00
Trzy osie
12
40
1518,00
2013,00
40
 
2101,00
2904,00
 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton            - 759,00 zł

 z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa/

 przyczepa+ pojazd silnikowy
 ( w tonach)
 
Stawka podatku ( w złotych)
 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12
18
616,00
671,00
18
25
715,00
759,00
25
 
792,00
836,00
Dwie osie
12
28
792,00
836,00
28
33
869,00
1023,00
33
38
1067,00
1551,00
38
 
1452,00
2046,00
Trzy osie i więcej
12
38
968,00
1133,00
38
 
1188,00
1540,00
 

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia

 

a) mniejszej   niż 30 miejsc                    -    1518,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    -    2134,00 zł

 

Uchwała Nr XXXVI/363/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 3 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 
Sporządziła:

Krystyna Dzikowska

Gietrzwałd, dnia 28.11.2013r.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 09:39:39
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 09:39:50
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 09:43:05
Ostatnia zmiana:2015-02-13 09:43:07
Ilość wyświetleń:511

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij