Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Podatki i opłaty w roku 2015

Podatki na 2015 rok
 
 
Podatek rolny na rok 2015.
 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. (M.P.2014.935) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 za 1 dt.

Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok, cenę żyta obniżono do kwoty 57,00 zł / 1dt.

 

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.1381 ze zm.) stanowi, iż podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)    dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Gietrzwałd III okręg),

2)    dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

          Na podstawie art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1)    od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężna 2,5q żyta,

2)    od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5q żyta.

 

Stawka na podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 

dla gruntów gospodarstw rolnych -  57,00 zł/dt x 2,5 q żyta = 142,50 zł,

 

dla pozostałych gruntów –57,00 zł/dt x 5 q żyta = 285,00 zł.

 
 

Decytona [dt] – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala.

1 decytona [dt] = 0,1 tony [t] = 1 kwintal = 100 kg

 

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

 
 
Podatek leśny na rok 2015.
 

Art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 465) stanowi:

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Art. 4. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. (M.P. 2014, poz 955) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. wyniosła 188,85 za 1 m3.

 

Stawka na podatek leśny wynosi: cena drewna 188,85zł x 0,220m3 = 41,5470zł.

 
 
 
 
Podatek od nieruchomości na rok 2015.
 
 

Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2015 wynoszą:

 
od gruntów:

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m2 powierzchni,

2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,58 zł. od 1 ha powierzchni,

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni, z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

 

od budynków lub ich części:

1)      mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

4)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5)      pozostałych:

a)      zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      letniskowych – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      nie wymienionych w punktach a,b – 6,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 849).

 

Uchwała Nr XLVII/480/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 
Opłata od posiadania psów na rok 2015.
 
 

Opłata od posiadania psów na rok 2015 wynosi 40,00 zł od jednego psa, i pozostała na poziomie roku 2012, 2013 i 2014.

 

         Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 849), opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1)    osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa,

2)    osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

3)    podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,

4)    osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.

 
 

 Uchwała Nr XLVII/483/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
 
Opłata miejscowa na rok 2015.
 

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – Gietrzwałd, Guzowy Piec, Łupstych, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Naterki, Rentyny, Sząbruk, Siła, Tomaryny, Unieszewo, Woryty, Śródka, Rapaty, Guzowy Młyn, Parwółki, i Dłużki.

 

Stawka opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu wynosi 2,20 zł,

dzieci do lat czternastu płacą 50% stawki.

 
 

 Uchwała Nr XLVII/481/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 25 września 2014r. w sprawie stawki opłaty miejscowej.

 
 
 
 
Opłata targowa na rok 2015.
 

1)     w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub w pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku

a)     z ręki, kosza i worka – 26,00 zł,
b)    stołu – 70,00 zł,
c)     samochodu, przyczepy – 70,00 zł,

d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 70,00 zł.

 
2)     w pozostałe dni roku:
a)     z ręki, kosza i worka – 13,00 zł,
b)    stołu – 35,00 zł,
c)     samochodu, przyczepy – 40,00 zł,

d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 35,00 zł.

 

We wszystkie dni roku, poza okresem odpustów, przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, przyczepy w wysokości 20,00 zł.

 
 

Uchwałą Nr XLVII/482/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnień.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziomie roku 2014.

 

Stawki roczne podatku od środków transportowych wynoszą:

 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

715,00 zł
 
 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

770,00 zł
 
 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

880,00 zł
 
 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia   stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

 
nie mniej niż
 
mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
13
715,00
803,00
13
14
792,00
902,00
14
15
869,00
1001,00
15
 
968,00
1485,00

Trzy osie

12
17
1056,00
1199,00
17
19
1133,00
1298,00
19
21
1188,00
1408,00
21
23
1309,00
1507,00
23
25
1441,00
1892,00
25
 
1485,00
1892,00
Cztery osie i więcej
12
25
1529,00
1782,00
 

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 09:40:00
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 09:40:07
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 09:43:05
Ostatnia zmiana:2015-02-13 09:43:07
Ilość wyświetleń:598

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij