Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XX/196/2016 RADY GMINY GIETRZWAŁD z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gietrzwałd i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA Nr XX/196/2016

RADY GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Gietrzwałd i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są w każdej ilości:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);

3) szkło (butelki i słoiki);

4) zielone;

5) popiół i żużel;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym duży zużyty sprzęt elektryczny i elektro-niczny.


2. Odpady, o których mowa w ust. 1, pkt od 2 do 6 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.


3. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania. W przypadku braku dojazdu do nieruchomości przez przedsiębiorstwo wywozowe i/lub ustawienia w pobliżu nieruchomości, w miejscach ogólnie dostępnym gminnych pojemników zbiorczych
o pojemności 1100 l, odpady należy gromadzić w tych pojemnikach;


4. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w ilości zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

1) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, kultury, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb,
a w szczególności uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:  

a) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

b) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

d) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,

e) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l;

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120l;

h) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów, ośrodków agroturystycznych itp. – 20 l na jedno łóżko;

i) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;

j) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;

 

§ 2.1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zabudowa jednorodzinna:

- odpady niesegregowane (zmieszane) – co dwa tygodnie,

- odpady zbierane i gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

- odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku,

2) zabudowa wielorodzinna:

- odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

- odpady zbierane i gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

- odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku,


2. od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:

- odpady niesegregowane (zmieszane) -  nie rzadziej niż 1 razy w miesiącu,

- odpady zbierane w sposób selektywny – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

- odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku,


3. z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyposażonych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych
o pojemności1100 l odpady mogą być odbierane na wniosek właściciela nieruchomości, po każdorazowym napełnieniu pojemników.

 

§ 3. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

- do Punktu można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
w tym: odpady zielone,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe, metal, chemikalia, (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin itp.) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, zużyte opony, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są przez właścicieli nieruchomości pisemnie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia.

Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, można dokonać za pośrednictwem:

  1. poczty lub osobiście ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd;

  2. e-maila gmina@gietrzwald.pl.

§ 4. Określa się, że odpady niebezpieczne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: leki, termometry rtęciowe oraz baterie i akumulatory odbierane będą w zorganizowanych przez Gminę punktach zbiórki.  

§ 5. 1 Traci moc uchwała Nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gietrzwałd i zagospodarowania tych odpadów
.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1 Stwierdzono nieważność §5 – Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody PN.4131.352.2016 z 10.10.2016r.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-09-22 09:07:23
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-09-22 09:07:26
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-09-22 09:26:32
Ostatnia zmiana:2016-10-17 12:12:29
Ilość wyświetleń:366

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij