Zamknij okno Drukuj dokument

Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd

RRG-ZP.271.6.2018        Gietrzwałd 01.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 566700-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.

Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd

 

 

 

RRG-ZP.271.6.2018                                                                        Gietrzwałd 12.06.2018 r.

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gietrzwałd, adres:
ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd, tel /89/ 524 19 00, fax: /89/ 650 03 24, adres e-mail:
gmina@gietrzwald.pl,

§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gietrzwałd jest Pan  Maciej Żołnowski, kontakt: maciej.zolnowski@cbi24.pl

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RRG-ZP.271.6.2018, Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

-      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

-      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

-      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

 

 

 

 

 

 

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (53.3kB)    
SIWZ_dostawa (331.5kB)    
Wzór umowy (135kB)    
Projekt budowlano wykonawczy oczyszczalnia (4.2MB)    
projekt_budowlano_wykonawczy_gimnazjum (4.4MB)    
STWiOR (7.9MB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (39.6kB)    
Wyjaśnienia treści SIWZ (617.3kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu07_06_2018 (39.8kB)    
Zmiana SIWZ (59kB)    
Zmieniony Wzór umowy (135kB)    
Zmieniony formularz ofertowy (39.4kB)    
Informacja_z_otwarcia_ofert (117kB)    
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_bip (84.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Radosław Malczyk
Data utworzenia:2018-06-01 10:22:38
Wprowadził do systemu:Radosław Malczyk
Data wprowadzenia:2018-06-01 10:22:47
Opublikował:Radosław Malczyk
Data publikacji:2018-06-01 10:26:33
Ostatnia zmiana:2018-06-14 15:20:08
Ilość wyświetleń:747