Gietrzwałd, dnia 24.11.2021 r.

RRG.6733.33.2021
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Gietrzwałd


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

  • na tablicy ogłoszeń sołectwa Gietrzwałd,


że w dniu 24 listopada 2021 r. została wydana decyzja Nr 39/CP/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej przesyłowej Podlejki – Łęguty wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w miejscowości Zaskwierki w granicach działek ewidencyjnych nr 70, 23, 17/5, 17/8, 17/13 obręb Podlejki, 507, 4/126, 5/30, 5/5, 5/2, 4/108, 5/32, 5/4 obręb Łęguty, gmina Gietrzwałd.


Z aktami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd pokój nr 18
w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.Wójt Gminy GietrzwałdJan Kasprowicz


Wywieszono dnia:………………

Zdjęto dnia:………………….….

Podpis osoby odpowiedzialnej:

miejsce wywieszenia: