Gietrzwałd, dnia 24.11.2021 r.

RRG.6733.34.2021
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Gietrzwałd


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

  • na tablicy ogłoszeń sołectwa Gietrzwałd,


że w dniu 24 listopada 2021 r. została wydana decyzja Nr 38/CP/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu tranzytowego Sząbruk-Unieszewo wraz z kanalizacją sanitarną w granicach działki ewidencyjnej nr 222, 229, obręb Unieszewo, gmina Gietrzwałd.


Z aktami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd pokój nr 18
w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.Wójt Gminy GietrzwałdJan Kasprowicz


Wywieszono dnia:………………

Zdjęto dnia:………………….….

Podpis osoby odpowiedzialnej:

miejsce wywieszenia: