Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Prezydenta Olsztyna o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów: projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania oraz prognozy oddziaływania na środowisko.