Gietrzwałd, 20 września 2022 r.


RG.0002.52.2022


Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję LII zwyczajną sesję

Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 29 września 2022 r. (CZWARTEK)
o godz. 14:00.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Interpelacje i zapytania Radnych.

 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac Komisji.

 5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Gietrzwałd.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/304/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2022-2039.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2022.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

 10. Oświadczenia Radnych.

 11. Sprawy bieżące.


Przewodniczący

Rady Gminy Gietrzwałd

/-/ Janusz Tkaczyk