Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 90/2, 89, 86, 85/4, 85/5, 84/6, 84/7 położonych w obrębie geodezyjnym Unieszewo, miejscowości Unieszewo, gmina Gietrzwałd.

 

Gietrzwałd, dnia 06.09.2019r.

Nasz znak: RRG-B.6733.25.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 23.08.2019r. Pana Tomasza Dąbrowskiego reprezentującego EL-VIK PROJEKT złożonego w imieniu ENERGA – OPERATOR S.A.


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 90/2, 89, 86, 85/4, 85/5, 84/6, 84/7 położonych w obrębie geodezyjnym Unieszewo, miejscowości Unieszewo, gmina Gietrzwałd.


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Ponadto zawiadamiam, że projekt decyzji został skierowany pismem z dnia 06.09.2019r. celem uzgodnienia do Starosty Olsztyńskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Zgodnie z art. 10 k.p.a., strona ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony mają prawo zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić ewentualne żądania. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gietrzwałd, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gietrzwałd i w sołectwie Unieszewo.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z aktami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd pokój nr 13 w godzinach od 800 do 1400
w dni robocze.

Strona może wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


                                                                                                    Wójt Gminy Gietrzwałd


Jan Kasprowicz


Wywieszono dnia:………………

Zdjęto dnia:………………….….

Podpis osoby odpowiedzialnej,

miejsce wywieszenia:

Metadane

Źródło informacji:Korostenski Damian
Data utworzenia:2019-09-09 10:56:56
Wprowadził do systemu:Korostenski Damian
Data wprowadzenia:2019-09-09 10:56:58
Opublikował:Korostenski Damian
Data publikacji:2019-09-09 11:16:56
Ostatnia zmiana:2019-09-09 11:17:13
Ilość wyświetleń:152

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij