Dostęp do informacji publicznej
 

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Dostęp do takich informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

 

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie następuje poprzez:

1)  publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://gietrzwald.bip.net.pl lub na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl,

2) wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie lub wykładanie w miejscach ogólnodostępnych,

3) wstęp na posiedzenia rady gminy i jej komisji, a także dostęp do dokumentów tych organów,

4) pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie ul.Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd, ewentualnie fax: 89 650-03-24 oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@gietrzwald.pl,

5) w formie ustnej, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona

niezwłocznie.
 

W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, ani na stronie internetowej urzędu, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja, nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Oprócz odmowy udostępniania informacji publicznej w drodze decyzji Urząd Gminy w Gietrzwałdzie może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:

1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,

2) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

 

 

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
 

      I . Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej  części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) , w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

II.1.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez wykorzystywanie informacji publicznej:

      1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

      2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

      3) udostępnionej w centralnym repozytorium,

      4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

      2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

      1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

      2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

      3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

      4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

      5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 III. Podmioty ponownie wykorzystujące informację publiczną zobowiązane są do:

      1) zamieszczania informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

      2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

       3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

       4) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Urzędowi Gminy w Gietrzwałdzie

 
 

IV.1.Urząd Gminy w Gietrzwałdzie  ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub została udostępniona na wniosek.

      2.Urząd Gminy w Gietrzwałdzie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji, a także za informacje pozyskane w sposób inny niż w części II lub z pominięciem procedury wnioskowej.

      

V.1.W przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, Urząd Gminy w Gietrzwałdzie wskazuje ewentualne warunki udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.

      2. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

       3. W razie wniesienia sprzeciwu Wójt w drodze decyzji rozstrzyga, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

     4. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy - Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że:

      1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

      2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art.23g ust.8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy w Gietrzwałdzie uzyskał dany utwór.

     3) do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, a skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

VI. Czynniki prawne brane pod uwagę przy naliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 1)  stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,

      2) materiały zużyte w celu przygotowania zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,

      3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.