Administrator Danych Osobowych – Wójt Gminy Gietrzwałd wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email  iod@warmiainkaso.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie pełni Pani Malwina Bruździak . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.