Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie:
 
 
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym urzędzie, z wyłączeniem nagłych sytuacji.
 
 
Wybrane środki komunikowania się z urzędem:
1/ osobiste złożenie wniosku w kancelarii urzędu,
2/ przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
3/ przesyłanie faksów na numer: (89) 650-03-24
4/ kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@gietrzwald.pl
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej 1/.
 
 
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Gietrzwałd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji przysługujących uprawnienia.
 
 Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012r. poz. 652)