PODATKI

IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (od 01.07.2019r)

IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (od 01.07.2019r)

IL-1 - INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW O LASACH I DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY (od 01.07.2019r)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (od 2016 do 30.06.2019)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (za 2015 roku)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (za 2010 rok)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( od 2016 roku)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( za 2015 rok)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( za 2010 rok)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  (2007)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  (od 2016 roku)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  (za 2015 rok)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  (wersja do edycji, za 2015 rok )

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  (2007)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  (od 2016 roku)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  (za 2015 rok)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  (wersja do edycji, za 2015 rok)

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1a - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Wniosek do zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaległości

Wniosek do zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Wniosek o zaświdczenie stwierdzające płatnika  podatku

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 BUDOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania

Wzór wniosku o przeniesienie DWZ

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dzierżawę

Wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa  (Załączniki do wniosku na wycięcie drzew)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz A - Przykład

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz B - Przykład

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz B

 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Pełnomocnictwo do zameldowania

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nr PESEL

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamledowaniu

Informacja dla obywatela - sprawdź jak załatwić sprawę przez internet

Informacja dla obywatela

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska

Podanie o ślub poza lokalem usc

Podanie o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą

Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Wniosek o uzupełnienie aktu

Wniosek o wydanie odpisu

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy czasowo przebywającego 28.06.2020r

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawnego 28.06.2020r

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu 28.06.2020r

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą  
 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wpis do Centralnej Ewidencji i Inforamcji o Działalności Gospodarczej

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Deklaracja D1 (nieruchomości zamieszkałe) 

Deklaracja D2  (przedsiębiorstwa, szkoły)

Deklaracja D3  (budynki letniskowe)

Wniosek o wywóz dodatkowego pojemnika

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

TURYSTYKA

Wniosek o wpis do ewidencji

Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji

Załącznik nr  2 do wniosku o wpis do ewidencji

Zgloszenie zmiany ewidencji innych obiektow swiadczacych uslugi hotelarskie

 Zawiadomienie o zakonczeniu swiadczenia uslug hotelarskich

INNE

 Pełnomocnictwo

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy

Oświadczenie - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego