Załączone pliki posiadają zablokowaną do edycji część z danymi historycznymi pochodzącymi ze sprawozdań finansowych składanych przez Gminę Gietrzwałd oraz zablokowanymi formułami wyliczeń określonych ustawa o finansach publicznych. Wyrażenie słowne TAK lub NIE jest kwintesencją spełniania warunków ustawowych dotyczących spłaty zadłużenia (wysokości rat przypadających do spłaty i odsetek z tego tytułu).

 

Po roku 2017 można dokonywać edycji i zmian prognozowanych wartości dochodów i wydatków oraz wielkości spłaty rat kredytowych, co pozwoli na ocenę poziomu, jaki Gmina winna uzyskać, aby zapewnić rozwój i umożliwić sfinansowanie wkładu własnego w przyjęte do realizacji w najbliższych latach przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że wielkości te winny być “realistyczne”, czyli możliwe do zrealizowania.

 

Przykładowo:

W pliku “PROGNOZA przed zmianą 20.06.2018” zmiana wysokości spłat rat kapitałowych w 2019 roku z w kwoty “2.937.670,83 zł” na kwotę “937.670,83 zł” spowoduje spełnianie warunku ustawowego w 2019 r i pojawienie się słowa “TAK”. Kwota pomniejszenia zadłużenia (2.000.000) powinna być wykazana w podziale na kolejne lata i spłacana wobec nowego właściciela tego zadłużenia (przejęcie przez inny bank na nowych warunkach).

 

UWAGA:

Warunkiem realizacji uchwalonego WPF, zawartego w pliku “PROGNOZA po zmianie 20.06.2018”, jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały, o której mowa w zał. Nr 3 do uchwały w sprawie WPF o sposobie realizacji “zdejmowania” rat przypadających do spłaty (zaproponowana przez Wójta uchwała w sprawie sfinansowania zobowiązań poprzez przejęcie długu) lub innych rozwiązań pozwalających na spełnianie wskaźników – np. zwiększenie dochodów poprzez samoopodatkowanie się mieszkańców na spłatę zadłużenia, przyjmowanie darowizn na spłatę zadłużenia, wyprzedaż majątku gminnego itd...