Gietrzwałd, 22 listopada 2021 r.


RG.0002.41.2021


Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLI zwyczajną sesję

Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 30 listopada 2021 r. (WTOREK)
o godz. 15:00 Sesja Rady Gminy odbędzie się systemem on-line.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad.

 2. Interpelacje i zapytania Radnych.

 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac Komisji.

 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Gietrzwałd.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/218/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2021-2039.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Unieszewo, gmina Gietrzwałd.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Unieszewo, gmina Gietrzwałd.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w części obręb Unieszewo, gmina Gietrzwałd.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z określeniem stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób salektywny na terenie gminy Gietrzwałd.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gietrzwałd.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ryczłtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd
  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady programowej Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Gietrzwałdzie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Gietrzwałd na 2022 rok.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gietrzwałd oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

 20. Oświadczenia Radnych.

 21. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Rady Gminy Gietrzwałd

/-/ Janusz Tkaczyk