Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY GIETRZWAŁD 12.06.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY GIETRZWAŁD

1. ORGANIZATOR
Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

NIP: 739-38-51-080, REGON: 510742965

Kod Emitenta: 2785, kod LEI: 259400I4TGDUYQ5L0J54

Tel. 89 524 19 00, fax 89 524 19 25

e-mail gmina@gietrzwald.pl

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 osobiście lub listownie na adres:
Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd (sekretariat).
Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Gminy Gietrzwałd

Wszystkie oferty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej OFERTA na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”. Osoby do kontaktu:

Andrzej Wasilewski tel. 89 524 19 06, e-mail: andrzej.wasilewski@gietrzwald.pl

Urszula Borkowska tel. 89 524 19 03. E-mail: borkowska.urszula@gietrzwald.pl

Dopuszcza się złożenie oferty na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie na platformie e-PUAP: /l0i1g6cm9d/skrytka w pliku (plikach) w formacie PDF, bez hasła, podpisanych podpisem elektronicznym, które mogą być spakowane w formacie ZIP.


3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam
ówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związanych
z transakcjami mającymi na celu uzyskanie od zamawiającego środk
ów pieniężnych,
nie stosuje się przepis
ów ww. ustawy. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się
w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunk
ów postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferenta wg własnego uznania. Organizator zastrzega, ze oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.
Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

4. OG
ÓLNE INFORMACJE O EMISJI. Wójt Gminy Gietrzwałd, działając w imieniu Gminy Gietrzwałd, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych. W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 6.000.000,00 zł
z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny koszt
ów emisji obligacji Gmina Gietrzwałd ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji planowanej na 2020 rok, realizowanej w dwóch równych częściach, po 3.000.000,00 zł każda, zgodnie z uchwałami: Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu, oraz Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu, Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Gietrzwałd na kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.
Obligacje zostaną wyemitowane do 31 grudnia 2020 roku w seriach zgodnych z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Gietrzwałd.
Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych koszt
ów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dw
óch miejsc po przecinku. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do wykupu.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego
z Oferent
ów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 15 maja 2020 r. w wysokości 0,69 % oraz podane w ofercie parametry
tj. marżę i prowizję. Dodatkowo organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie
z niniejszym zaproszeniem.
Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) oraz projekt umowy emisyjnej, do kt
órego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek. Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat
(np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) opr
ócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów. Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.

Organizator dopuszcza wybór Oferenta na każdą z części postępowania odrębnie, jak też rozszerzenia zakresu postępowania, o ile Rada Gminy Gietrzwałd do czasu rozstrzygnięcia postępowania postanowi o organizacji kolejnej emisji.
Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty,
a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.
Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, kt
óry zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.W załączeniu:
1. Załącznik Nr 1a i 1b Formularz Ofertowy
2. Za
łącznik Nr 2 Oświadczenie
3. Sprawozdanie dotyczące zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 marca 2020 r.
4. Opinia RIO o możliwości wykupu przez Gminę Gietrzwałd wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 3.000.000 zł.
5. Uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu
6. Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu.

7. Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2019-2039

8. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują się na stronie BIP Gminy Gietrzwałd: https://gietrzwald.bip.net.pl/ w zakładce Majątek i finanse.

Załączniki

obligacje Gietrzwałd (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO o wykonaniu 2019 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO w sprawie obligacji (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik Nr 1a Formularz Ofertowy (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik Nr 1b Formularz Ofertowy (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie (14.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 1 Serie obligacji (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 1 XXII_163_2020 Serie obligacji (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała NR XXI_158_2020 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII_163_2020 obligacje (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała RIO w Olsztynie (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Wasilewski
Data utworzenia:2020-05-22 10:22:33
Wprowadził do systemu:Korostenski Damian
Data wprowadzenia:2020-05-22 10:22:38
Opublikował:Korostenski Damian
Data publikacji:2020-05-22 10:24:38
Ostatnia zmiana:2020-08-26 13:46:20
Ilość wyświetleń:666

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij