Zgłoszenia do Komisji Konkursowej - Konkurs ofert nr II/2022

W związku z ogłoszonym w dniu 19 sierpnia 2022 r. konkursem ofert nr II/2022 na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego Gminy Gietrzwałd:

organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i aktywizującym skierowanych do mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Wójt Gminy Gietrzwałd zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, kandydatów na członów Komisji Konkursowych, które będą opiniowały oferty złożone w ww. konkursie.

Na kandydatów do Komisji Konkursowej nie można zgłaszać osób reprezentujących podmioty lub wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie na dane zadanie.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub

  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub

  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu (w przypadku, jeśli okaże się, że reprezentują lub są zgłoszone przez podmiot biorący udział w konkursie).

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres urzędu: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd w terminie do 30 września 2022 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwę organizacji dokonującej wskazania i nr KRS/innej ewidencji,

  2. imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi wskazanej osoby. Mile widziane opisanie kompetencji/doświadczenia w ocenianiu ofert kandydata,

  3. imię i nazwisko upoważnionej osoby/osób, która dokonuje tego zgłoszenia w imieniu organizacji/podmiotu.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny i jest nieodpłatna. Pierwsze posiedzenie planowane jest na dzień 3 października (poniedziałek) 2022 r.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 89 524 19 35 lub e-mail agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

Do pobrania:

Lista złożonych ofert