obrazek

 

 

 

 

      Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
  i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;

 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

 • urzędy wojewódzkie,

 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc
w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Jakie dane będziemy zbierać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe (Rozporządzenie UE
nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia spisów ludności i mieszkań) oraz krajowe akty prawne
i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:

 1. płeć,

 2. wiek,

 3. adres zamieszkania,

 4. stan cywilny,

 5. kraj urodzenia,

 6. kraj posiadanego obywatelstwa.

 1. Aktywność ekonomiczna osób:

 1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo,

 2. lokalizacja miejsca pracy,

 3. rodzaj działalności zakładu pracy,

 4. zawód wykonywany,

 5. status zatrudnienia,

 6. wymiar czasu pracy,

 7. rodzaj źródła utrzymania osób,

 8. rodzaje pobieranych świadczeń.

 1. Poziom wykształcenia.

 2. Niepełnosprawność:

 1. samoocena niepełnosprawności,

 2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,

 3. stopień niepełnosprawności,

 4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

 1. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

 1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości,

 2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju,

 3. miejsce zamieszkania rok przed spisem,

 4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą,

 5. rok przyjazdu/powrotu do Polski,

 6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą),

 7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

 1. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

 1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna,

 2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych,

 3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

 1. Gospodarstwa domowe i rodziny:

 1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego,

 2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

 1. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

 1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,

 2. stan zamieszkania mieszkania,

 3. własność mieszkania,

 4. liczba osób w mieszkaniu,

 5. powierzchnia użytkowa mieszkania,

 6. liczba izb w mieszkaniu,

 7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne,

 8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania,

 9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe,

 10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie,

 11. stan zamieszkania budynku,

 12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne,

 13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku,

 14. liczba izb w budynku,

 15. własność budynku,

 16. liczba mieszkań w budynku,

 17. rok wybudowania budynku.